Διακόπτης διπλού κρότου

clap_switch_board_2_2097452831
clap_switch_board_2_2097452831clap_switch_board


Εδώ περιγράφουμε μία κατασκευή ενός διακόπτη που ενεργοποιείται με χειροκρότημα ή κρότο. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, απλά πρέπει να χειροκροτήσετε δύο φορές. Το κύκλωμα αλλάζει κατάσταση εξόδου μόνο με διπλό κρότο ή χειροκρότημα που λαμβάνει χώρα εντός 3 δευτερολέπτων.

Το ηλεκτρονικό σχηματικό του διακόπτη διπλού κρότου
Το ηλεκτρονικό σχηματικό του διακόπτη διπλού κρότου

Ο ήχος ανιχνεύεται από ένα πυκνωτικό μικρόφωνο (κάψα πυκνωτή δύο επαφών) και ενισχύεται με το Τ1. Το ενισχυμένο σήμα παράγει έναν αρνητικό παλμό (ή παλμούς) που εφαρμόζεται στους ακροδέκτες Νο2 των IC1 και IC2, κα ενεργοποιεί και τα δύο ολοκληρωμένα. Το  IC1 λειτουργεί ως μονοσταθής πολυδονητής και όταν ενεργοποιείται παράγει έναν θετικό παλμό συγκεκριμένης διάρκειας στην έξοδό του (ακροδέκτης  3). Η διάρκεια του παραγόμενου παλμού καθορίζεται από τις τιμές των εξαρτημάτων R7 και C3. Ειδικότερα, η διάρκεια "on" (Τ) του παλμού που παράγει το IC1, μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

T = 1,1 • R7 • C3 δευτερόλεπτα (R7, C7 σε Ω και μF, αντίστοιχα)

Με τις τιμές των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούμε εδώ, η διάρκεια του παλμού είναι περίπου ίση με 3 δευτερόλεπτα.

Στον πρώτο κρότο ή χειροκρότημα, ο ακροδέκτης εξόδου (ακροδέκτης 3) του IC1 μεταβαίνει σε κατάσταση “on” και παραμένει “on” για 3 περίπου δευτερόλεπτα. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, ενεργοποιείται το LED1. Ο θετικός παλμός στον ακροδέκτη 3 του IC1, ενεργοποιεί επίσης το IC2, παρέχοντας τάση στους ακροδέκτες 8 και 4 του IC2. Το IC2 λειτουργεί κι αυτό ως μονοσταθής πολυδονητής και μετά τον πρώτο κρότο ή  χειροκρότημα είναι έτοιμο για να ενεργοποιηθεί από ένα δεύτερο παλμό. Η αντίσταση R10 και ο πυκνωτής C7 που είναι συνδεδεμένοι στον ακροδέκτη 4 του IC2, αποτρέπουν ενδεχόμενη εσφαλμένη ενεργοποίηση κατά το πρώτο χειροκρότημα.

Οδηγός συναρμολόγησης του διακόπτη διπλού κρότου
Πως να τοποθετήσετε τα εξαρτήματα στην πλακέτα

Στο δεύτερο χειροκρότημα, ένας αρνητικός παλμός ενεργοποιεί το IC2 και ο ακροδέκτης εξόδου 3, του IC2, μεταβαίνει σε κατάσταση “on” για ένα χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τη σταθερά χρόνου των R9 και C5. Ο θετικός παλμός στην έξοδο του IC3 ενεργοποιεί την είσοδο απαρίθμησης του IC3. Το IC3 είναι ένας δεκαδικός απαριθμητής (μετρητής) που εδώ χρησιμοποιείται ως μανταλωτής ή αλλιώς ως δισταθής πολυδονητής.

Κάθε παλμός που εφαρμόζεται στο ακροδέκτη 14 (είσοδος απαρίθμησης) του IC3, αλλάζει την κατάσταση της εξόδου στο ακροδέκτη 2 (Q1) του IC3, διότι το Q2 είναι συνδεδεμένο με την είσοδο μηδενισμού του μετρητή (ακροδέκτης 15). Η υψηλή λογική κατάσταση στον ακροδέκτη 2 του IC3 οδηγεί το τρανζίστορ Τ2, το οποίο με τη σειρά του, ενεργοποιεί τον ηλεκτρονόμο ( ρελέ) K1. Το  LED2 ανάβει κατά την ενεργοποίηση του ρελέ και δείχνει την κατάσταση on / off του διακόπτη. Η D1 χρησιμοποιείται για την προστασία του τρανζίστορ Τ2 από την ανάστροφη ηλεκτρεγερτική δύναμη (ανάστροφη τάση) που παράγεται από το πηνίο του ηλεκτρονόμου (λόγω αυτεπαγωγής) κατά τη στιγμή που το ρελέ μετάγει από on σε off. 


Συνημμένα

Το τυπωμένο κύκλωμα του διακόπτη διπλού κρότου

 

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: